Sign in

Kendinden bir parça bırak hayata…
Photo by Carlos Urrutia on Unsplash

Tutku Üzerine


Photo by Helena Lopes on Unsplash

Öyle bir vatan hayal ediyorum ki milleti devleti için; devleti milleti için çalışsın
Öyle bir vatan hayal ediyorum ki milleti devletini; devleti milletini düşünsün
Öyle bir vatan hayal ediyorum ki milleti devletine; devleti milletine âşık
Böyle bir vatan hayalimdir, millet ile devlet birbirine sımsıkı kenetlenmiş olsun


“Bize yaşamayı ömür geçtikten sonra öğretiyorlar.”

- Michel de Montaigne

Photo by Rod Long on Unsplash


“Bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler.”

- Aristoteles

Photo by Nathan Anderson on Unsplash


Kimi nasihat için kimi fiyaka için. Kimi iyilik için kimi kötülük için. Kimisi sevgi için kimisi nefret için yaşar ömrühayatını.

Photo by Kelly Bork on Unsplash

Umut Üzerine


Photo by Denise Johnson on Unsplash

İstif ile Stack Sözcüklerinin Karşılaştırılması

LIFO ve FIFO Prensipleri


Harezmi’nin Resmi
Harezmi’nin Resmi
Resim: Süleyman Demirel Üniversitesi (sdu.edu.tr)

Algoritma ve Veri Yapısı

1. Algoritma Nedir?

2. Algoritma Nasıl Olmalı?

3. Algoritma ile Veri Yapısı Arasındaki Fark Nedir?


Photo by Monica Silva on Unsplash

Kitabın Sorduğu Sorular

Sırrı KÖMÜR

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store