Kendinden bir parça bırak hayata…

Yığın değil, İstif

Photo by Denise Johnson on Unsplash

İstif ile Stack Sözcüklerinin Karşılaştırılması

İstif: Düzgün bir şekilde üst üste koyma, dizip yerleştirme, sıralama. Düzenli yerleştirilmiş yığın. (Kubbealtı Lügati)

Stack: A pile of something, usually neatly arranged. (Oxford Dictionary)

Tanımlara bakıldığı zaman stack sözcüğünün tam manasıyla Türkçe karşılığı istiftir, yığın değil.

Yazılım dünyasının dili İngilizce olduğu için çalışmalarımızı İngilizce terimler üzerinden yapacağız. …

Veri Yapısı ve Algoritmanın Farkı Nedir? | Ölçeklenebilirlik | Asimptotik Analiz | Böl ve Yönet Algoritması

Harezmi’nin Resmi
Resim: Süleyman Demirel Üniversitesi (sdu.edu.tr)

Algoritma ve Veri Yapısı

1. Algoritma Nedir?

Algoritma, Harezmli Muhammed (Ebû Ca’fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî) tarafından ilk temelleri ortaya atılmıştır. Anlamı: Herhangi bir meseleyi sistematik şekilde adım adım çözmek için geliştirilip tâkip edilen usûl veya usûllerin bütünü, bir semboller cümlesine…

Eylemlerin kimin kontrolünde? Senin mi? Peki “Sen” kimsin?

Photo by Monica Silva on Unsplash

Kitabın Sorduğu Sorular

1. Ben kimim? Ben dediğim kişi beynim ise beynim kim? Benlik kimliğim nasıl gelişir? Bilinç nedir?

2. Gerçeklik nedir? Gördüklerin, işittiklerin, kokladıkların ve tattıkların gerçek midir? Her insanın deneyimlediği ve algıladığı farklı ise kimin gerçekliği gerçek?

Sırrı KÖMÜR

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store